POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych jest:
OGÓLNOPOLSKI PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY KONFEDERACJA PRACY
PRZY TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. oddział Łęg
z siedzibą przy ul. Japońska 6, 55 – 200 Łęg, gmina Jelcz – Laskowice
(REGON: 022492345 , NIP: 912 – 187 – 54 – 00).
Ochrona Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepł‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO .

POJĘCIA

Administrator danych
Podmiot, któremu Użytkownicy powierzają przetwarzanie danych osobowych a więc OGÓLNOPOLSKI PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY KONFEDERACJA PRACY
PRZY TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg
z siedzibą przy ul. Japońska 6, 55 – 200 Łęg, gmina Jelcz – Laskowice (REGON: 022492345 , NIP: 912 – 187 – 54 – 00)
zwany dalej Administratorem.

Procesor
podmiot, któremu Administrator przekazuje do przetwarzania posiadane dane osobowe.

Serwis
witryna internetowa https://konfederacjapracy-toyota-jelcz.pl prezentująca treści związane z szeroko rozumianym prawem pracy, zawierająca informacje organizacyjne i prawne dotyczące w szczególności działania i funkcjonowania Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg
pozwalająca na korzystnie ze swoich treści zarówno Użytkownikom zarówno zarejestrowanym (zalogowanym) jak i niezarejestrowanym.

Formularz kontaktowy
strona serwisu poprzez którą każdy Użytkownik, może kontaktować się z Administratorem.

Formularz rejestracyjny
formularz poprzez który osoby fizyczne, wykazujące się przynależnością do Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg, mogą zgodnie z zasadami rejestracji dokonywać czynności rejestracyjnych uzyskując pełny dostęp do wszystkich treści zamieszczanych w serwisie.

Użytkownik zwykły
każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu i przeglądająca jego treści nie będąca Użytkownikiem zarejestrowanym.

Użytkownik zarejestrowany
osoba fizyczna, która poprzez formularz rejestracyjny dokonała czynności rejestracyjnych do serwisu zgodnie z zasadami rejestracji.

Klauzula informacyjna
klauzula pojawiająca się przy wejściu do serwisu, zawierająca niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych, podmiotów przetwarzających i polityki prywatności, po której dobrowolnym zaakceptowaniu, każdy Użytkownik może korzystać z treści serwisu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

Dostępność
Serwis jest serwisem ogólnodostępnym a korzystanie niego jest dobrowolne. Pełny dostęp do serwisu zastrzeżony jest jednak tylko dla członków Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg a możliwy po dokonaniu rejestracji.

Cel działalności serwisu
Serwis służy przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym związanym z szeroko rozumianym prawem pracy oraz działalnością Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg

Kontakt z Administratorem
Na stronie serwisu znajduje się formularz kontaktowy poprzez który, każdy Użytkownik serwisu może kontaktować się z Administratorem. Formularz kontaktowy wymaga podania takich danych jak imię i adres e – mail osoby kontaktującej się. Wszelka inna treść w tym inne dane przekazywane Administratorowi poprzez formularz, podawane są dobrowolnie.

Poufność danych
Wszelkie dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE

Pełny dostęp do wszystkich treści zamieszczanych w serwisie posiadają tylko Użytkownicy zarejestrowani.

Kto może zostać Użytkownikiem zarejestrowanym?
Zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba wykazująca się przynależnością członkowską do Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg Informacje o możliwości przystąpienia do w/w organizacji związkowej można znaleźć na stronie serwisu a ponadto informacje takie można uzyskać kontaktując się z Administratorem bezpośrednio poprzez Formularz kontaktowy, pisząc na wskazany w serwisie adres e – mail: kpracy.tmmpj@gmail.com, lub tel. pod jednym ze wskazanych w serwisie numerów tel: 519 806 550 , 600 296 722 , 508 280 143 .

Weryfikacja Użytkownika
Weryfikacja Użytkownika, który chciałby zarejestrować się w serwisie odbywa się na podstawie zgłoszenia wysyłanego przy pomocy umieszczonego na stronie serwisu internetowego formularza rejestracyjnego i wymaga podania takich danych jak:
nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres e – mail.
Czynności rejestracyjne są dobrowolne.
Weryfikacji Użytkownika dokonuje Administrator.

Przekazanie danych do weryfikacji
Wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi w trakcie rejestracji podawane są na zasadzie dobrowolności ich powierzenia przez osoby powierzające i są traktowane jako dane poufne. Dane te nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane nie są przekazywane do Państw Trzecich. Dane nie podlegają profilowaniu (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, lub przemieszczania się) ani nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Dane mogą być widoczne jedynie dla podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie bieżącej obsługi technicznej serwisu mającej na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania.
Zaakceptowanie Klauzuli Informacyjnej oraz niniejszej Polityki prywatności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane zbierane podczas rejestracji Użytkownika zarejestrowanego
w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, obejmują:
– imię,
– nazwisko,
– adres e – mail,
– hasło,
– login.

Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy,
obejmują:
– imię,
– adres e – mail,
– informacje przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w treści formularza.

Dane zbierane przez serwis automatycznie
podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej serwisu, obejmują:
– adres IP,
– nazwa domeny,
– typ przeglądarki,
– typ systemu operacyjnego.

GENERALNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych osobowych każdego z Użytkowników odbywa się w poszanowaniu prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawę przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika o której mówi art. ust 1 lit a oraz art 9 ust 2 lit a RODO. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przed przystąpieniem do korzystania z treści serwisu poprzez zaakceptowanie Klauzuli Informacyjnej oraz niniejszej Polityki Prywatności. Korzystanie z serwisu i tym samym przekazywanie jakichkolwiek danych Administratorowi jest dobrowolne.
Cele w jakich przetwarzane są dane
Przetwarzanie danych odbywa się w celach wynikających z prawidłowego funkcjonowania serwisu w tym obsługi utworzonego konta. Funkcjonowanie serwisu związane jest natomiast z działalnością związków zawodowych w tym z działalnością informacyjną i dydaktyczną w zakresie prawa pracy i funkcjonowania organizacji związkowych.

Odbiorcy danych
Powierzone przez Użytkowników dane osobowe oraz wszelkiego rodzaju informacje przetwarzane są przez Administratora danych. W celach związanych z zapewnieniem funkcjonowania serwisu dane mogą być przekazane jedynie podmiotom zapewniającym obsługę techniczną serwisu mającą na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych ani nie będą podlegały tzw. profilowaniu.

Czas przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny, wynikający z korzystania przez Użytkowników z serwisu a więc przez okres w którym dany Użytkownik będzie korzystał z usług serwisu. W momencie kiedy przetwarzanie danych przestanie służyć celom przetwarzania, dane zostaną usunięte.

Usuwanie danych
Dane Użytkowników Zarejestrowanych zostaną usunięte w przypadku
– utraty członkostwa w Ogólnopolskim Pracowniczym Związku Zawodowym Konfederacja Pracy przy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O. O. Oddział Łęg  Dane usuwane są w terminie miesiąca od momentu uzyskania przez Administratora informacji o utracie członkostwa przez osobę, której dane dotyczą,
– braku logowania się do serwisu przez okres roku czasu. Wówczas Administrator informuje Użytkownika w formie mailowej o zamiarze usunięcia danych na miesiąc przed zamierzonym ich usunięciem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – sprzeciw
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
Z prawa takiego każdy Użytkownik może skorzystać w każdym czasie wysyłając stosowną informację Administratorowi.

Usuwanie plików cookie
Dane Użytkownika zbierane w formie plików cookie, które wysyłane są na platformę Google Analitycs lub inne platformy analityczne, Użytkownik może usunąć samodzielnie poprzez usunięcie swojego pliku cookie.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik ma prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
6. przeniesienia danych osobowych.
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie w/w roszczenia Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Użytkowników przeglądarki podczas korzystania z serwisu. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
a) nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
b) nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
c) termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe),
d) wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
a) rozpoznawania użytkowników logujących się w serwisie,
b) rejestrowania odwiedzin Użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania informacji serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Użytkownicy mają prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, muszą zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o to pytała.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze

Komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem obsługującym serwis, w trakcie zbierania danych, jest zaszyfrowana. Dodatkowo bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści w serwisie. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.