Rejestracje nowych samochodów w Polsce w 2020 r.
18 lutego 2021
Można już rozliczyć PIT za 2020 r.
18 lutego 2021

Rząd wznawia prace nad likwidacją OFE

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych według pierwotnych planów rządu miała nastąpić w 2020 r., lecz pandemia spowodowała wstrzymanie prac nad reformą. W 2021 r. powrócono do tego tematu – Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało nowy projekt ustawy dotyczącej likwidacji OFE. W dniu 15 lutego 2021 r. dokument został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji i jest obecnie procedowany w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Projektodawca oczekuje wzrostu oszczędności długoterminowych w postaci kapitału emerytalnego Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz jasne oddzielenie systemu dobrowolnego, kapitałowego i prywatnego oraz powszechnego, obowiązkowego i publicznego. Projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE w następujący sposób:

1) Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO).

2) Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa w wysokości 15%.

3) Jeżeli członek OFE nie złoży deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS, to 100% aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. W przypadku przeniesienia środków do IKE pobrana zostanie ze środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15%, której płatność zostanie rozłożona na 2 lata.

Gdy członkowie OFE dostaną możliwość podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków zgromadzonych na rachunku w OFE, decydując o losach środków należy mieć na uwadze, że jeśli ktoś wybierze transfer środków z OFE na konto w ZUS, to środki te będą w każdym roku waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji nie może być ujemny. Natomiast skutki zarządzania środkami przekazanymi do IKE są nieprzewidywalne. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że publiczny system emerytalny, oparty na zasadzie solidarności społecznej, jest najbardziej sprawiedliwym, transparentnym i najmniej kosztownym sposobem zabezpieczenia środków do życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy pamiętać, że wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo, publiczny system emerytalny jest zatem systemem najbardziej bezpiecznym i wiarygodnym.

KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Dodaj komentarz