Czas na podjęcie działań antykryzysowych.
18 marca 2020
Top 10 marek – dane za 10 dni kwietnia 2020
20 kwietnia 2020

Popieramy pakiet nadzwyczajnych środków finansowych przeznaczonych na walkę z pandemią

fot.Krzysztof Zuczkowski

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 10 kwietnia br., na wniosek Rady Europejskiej, ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej przygotowali propozycje dotyczące wprowadzenia pakietu nadzwyczajnych środków finansowych przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19. Propozycje te będą przedmiotem obrad posiedzenia szefów państw i rządów w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zadowoleniem przyjmuje przedstawione przez ministrów propozycje, podkreślając ich szczególne znaczenie dla ochrony miejsc pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na potrzebę wzmocnionej współpracy i jedności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i szczególnej roli jej instytucji, w tym Komisji Europejskiej, w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Wspólne działanie wszystkich państw członkowskich w tym nadzwyczajnym i historycznym momencie jest testem, który niewątpliwie zdecyduje o przyszłości Europy.

Szanowny Panie Premierze,

W tym szczególnym momencie zwracam się do Pana o aktywne poparcie zarekomendowanego przez ministrów finansów pakietu nadzwyczajnych środków finansowych przeznaczonych na walkę z pandemią.

OPZZ ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje propozycję instrumentu, mającego na celu zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim w przeciwdziałaniu bezrobociu poprzez m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (SURE). Wyrażamy nadzieję, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, które skorzysta z przeznaczonych na ten cel 100 miliardów euro udzielanych w formie preferencyjnych kredytów. Środki pochodzące z tego instrumentu powinny być niezwłocznie wykorzystane do zwiększenia wsparcia finansowego wynagrodzeń polskich pracowników, które – jak to wielokrotnie powtarzaliśmy w opiniowanych ustawach oraz naszych stanowiskach – w formie i wysokości zaproponowanej przez rząd są rażąco niskie.

OPZZ popiera również inicjatywę utworzenia przez Europejski Bank Inwestycyjny nadzwyczajnego funduszu o wartości 200 mld euro przeznaczonego na wsparcie przedsiębiorców w umożliwieniu im i ich pracownikom przetrwania okresu pandemii.

Naszym zdaniem Polska powinna również aktywnie uczestniczyć w pracach nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej, którego głównym celem powinno być przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii. W szczególności polscy pracownicy, którzy zapłacili wysoką ceną za kryzys gospodarczy roku 2008 nie mogą po raz kolejny ponosić kosztów związanych z COVID-19. Przyszły budżet europejski powinien przede wszystkim chronić pracowników i ich rodziny zapewniając im godne warunki zatrudnienia, zabezpieczenie socjalne oraz godne emerytury.

W tym miejscu, OPZZ wyraża swoje poparcie dla zaprezentowanej inicjatywy stworzenia Planu Naprawczego. Bez względu na to w jaki sposób będzie on finansowany czy tylko z budżetu Unii Europejskiej czy również za pomocą emitowania wspólnych obligacji, plan taki, aby odniósł sukces musi być ambitny i musi operować wystarczającymi środkami finansowymi. Biorąc pod uwagę społeczno-gospodarcze szkody spowodowane pandemią, które zapewne będą największe od czasów zakończenia Drugiej Wojny Światowej, Europa potrzebuje planu na miarę Planu Marshalla. Planu, z którego dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej skorzystają również polscy obywatele.

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwracam się również o poparcie inicjatywy wprowadzenia euroobligacji przeznaczonych na walkę z COVID-19. Inicjatywa ta nie była zarekomendowana przez ministrów finansów i nie jest również pewne czy Polska, nie będąca w strefie Euro, mogłaby skorzystać z tego instrumentu finansowego. Biorąc jednak pod uwagę korzystny wpływ euroobligacji na zwiększenie stabilności makroekonomicznej krajów strefy Euro oraz nasze powiązanie gospodarcze z tą częścią Europy, Polska jak i cała Unia Europejska niewątpliwe skorzystałaby z wprowadzenia tego instrumentu dłużnego. Poparcie dla inicjatywy euroobligacji wyrazi również naszą solidarność z krajami szczególnie dotkniętymi pandemią, po to, aby – jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości – posiadać moralne prawo do oczekiwania solidarnego wsparcia od innych państw członkowskich.

Jeszcze raz, w tym historycznym momencie liczę na aktywne zaangażowanie rządu w wynegocjowaniu dla naszych obywateli korzystnych rozwiązań na arenie europejskiej. Ze swej strony zapewniam o działaniach naszej organizacji na rzecz polskich pracowników w ramach europejskich struktur związkowych oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Z poważaniem

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ

Dodaj komentarz