Bezrobocie nadal rośnie !!!
23 lipca 2020
Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
6 sierpnia 2020

21 Postulatów OPZZ

#Czas na nowe otwarcie

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej nie doczekaliśmy się spełnienia wielu postulatów, formułowanych już podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku, jak choćby:

 • zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
 • zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza,
 • wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej,
 • wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
 • poprawienia warunków pracy ochrony zdrowia,
 • zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci,
 • dostępności mieszkań.

Te i inne postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych, pracowniczych i związkowych, ograniczenia przywilejów władzy oraz poprawy warunków socjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich siłą rzeczy straciła na ważności, część naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż aktualna. Naszym obowiązkiem jest dopisać także nowe postulaty, których realizacji oczekuje dzisiaj społeczeństwo!

Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat formułuje te oczekiwania, do których należą:

 • Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi.
 • Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych.
 • Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej dodatków.
 • Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej.
 • Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
 • Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia. Zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy.
 • Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.
 • Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia.
 • Poprawa dostępności do ochrony zdrowia.
 • Dostępność mieszkań.
 • Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.
 • 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele.
 • Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.
 • Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzaniu udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych.
 • Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy.
 • Prawo do odliczania od podatku składki związkowej.
 • Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy.
 • Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

Jeśli zgadzasz się z powyższymi postulatami możesz się pod nimi podpisać

https://naszademokracja.pl/petitions/21-postulatow-opzz?share=000faf41-8c71-4fdd-bb93-11ec335862bd&source=email-share-button&utm_medium=&utm_source=email

Listę postulatów pracowniczych przekażemy rządzącym i organizacjom pracodawców.

Dodaj komentarz